Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu dwormejera.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego zsdpb,.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dwormejera.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 07-03-2017.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07-03-2017.

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
  • Ze względu na dużą liczbę stron www serwisu, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
  • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
  • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
  • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
  • Może się zdarzyć, że w archiwalnych wpisach z kategorii: Zagospodarowanie, Sprzedaż, Darowizna nagłówki są użyte niehierarchicznie, w znacznikach nagłówków (h1, h2 itd.) jest wstawiona duża ilość tekstu, teksty alternatywne dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzają się.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Politechniki Białostockiej oraz jej poszczególnych wydziałów są dostępne w formie tekstowej na stronie www Kontakt / Dane teleadresowe. Natomiast dane teleadresowe jednostek Politechniki Białostockiej są dostępne w formie tekstowej na stronach www Kontakt serwisów internetowych poszczególnych jednostek Politechniki Białostockiej.

Oświadczenie sporządzono dnia 22-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej .